Hlavním cílem programu je obnova, zachování a zlepšení ekosystémů závislých na zemědělství prostřednictvím zejména agroenvironmentálních opatření, dále investice pro konkurenceschopnost a inovace zemědělských podniků, podpora vstupu mladých lidí do zemědělství nebo krajinná infrastruktura.

Program bude také podporovat diverzifikaci ekonomických aktivit ve venkovském prostoru s cílem vytvářet nová pracovní místa a zvýšit hospodářský rozvoj. Podporován bude komunitně vedený místní rozvoj, resp. metoda LEADER, která přispívá k lepšímu zacílení podpory na místní potřeby daného venkovského území a rozvoji spolupráce aktérů na místní úrovni. Horizontální prioritou je předávání znalostí a inovací formou vzdělávacích aktivit a poradenstvím a spolupráce v oblasti zemědělství. 

Cíl projektu:

Cílem je investice vedoucí k modernizaci zemědělského podniku.

Popis projektu:

Předmětem projektu je rekonstrukce skladu zeleniny a pořízení sázecí kombinace a drtiče natě na brambory.

Výsledkem bude sklad s novou podlahou, střechou a sekčními vraty a také pořízení nových strojů.


Stroje pro pěstování zeleniny