INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Předměřická a.s., IČ: 00105686, se sídlem Předměřice nad Jizerou čp. 250, okres Mladá Boleslav, PSČ 29474, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. B 7921 (dále jen „Předměřická a.s.“), tímto jakožto správce osobních údajů informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností a o rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů touto společnostní.

1) PRÁVNÍ ZÁKLAD

Předměřická a.s. zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy, tj. zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „GDPR“), dále s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, a dále s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým jsou zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZOOU“) a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

2) ÚČEL A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Předměřická a.s. zpracovává osobní údaje za účelem:

Obchodní partneři, odběratelé, zákazníci

 • Uplatňování práv a plnění povinností v souvislosti se vznikem, trváním a zánikem právního vztahu Předměřická a.s. a Subjektů osobních údajů.
  Právní základ: Oprávněný zájem Předměřická a.s. dle čl. 6 GDPR, plnění právní povinnosti dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 256/2013 Sb., katastrální zákon a dalších právních předpisů (podle smluvního typu).

Zaměstnanci, bývalý zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání

 • Uplatňování práv a plnění povinností v souvislosti se vznikem, trváním a zánikem pracovního poměru Subjektů osobních údajů jakožto zaměstnanců ve vztahu ke Správci jakožto zaměstnavateli
  Právní základ: Plnění právních povinností, zejm. podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti, zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 373/2011 Sb., , zákona č. 435/2004 Sb., zákona č. 326/1999 Sb., vyhlášky 79/2013 Sb., vyhlášky 201/2010 Sb., vyhlášky 518/2004 Sb., nařízení vlády č. 276/2015 Sb., aj.

 • Vedení mzdového agendy a související agendy odvodu daní, poplatků a odvodů na sociální, zdravotní, případně úrazové a/nebo jiné pojištění
  Právní základ: Plnění právních povinností, zejm. podle zákona č.187/2006 Sb., zákona č. 589/1992 Sb., zákona č. 582/1991 Sb., zákona č. 592/1992 Sb., zákona č. 48/1997 Sb., zákona č. 117/1995 Sb., zákona č. 155/1995 Sb., zákona č. 586/1992 Sb., zákona č. 280/2009 Sb., zákona č. 262/2006 Sb., nařízení vlády č. 567/2006 Sb., vyhlášky č. 125/1993 Sb., zákona č. 99/1993 Sb., zákona č. 182/2006 Sb., zákona č. 89/2012 Sb., a oprávněných zájmů Předměřická a.s., zejm. v případě dohody o srážkách ze mzdy

 • Použití osobních údajů Subjektu údajů v propagačních materiálech Předměřická a.s.
  Právní základ: Souhlas Subjektu údajů se zpracováním dle čl. 7 GDPR

 • Ochrana majetku Předměřická a.s., života a zdraví osob
  Právní základ: Oprávněný zájem Předměřická a.s. dle čl. 6 GDPR
3) KATEGORIE PŘÍJEMCŮ

Obchodní partneři, odběratelé, zákazníci

Podle typu smluv může být: Katastrální úřad, Ministerstvo vnitra (v případě povinného ukládání smluv do registru), Obchodní rejstřík, správní úřady, soudní orgány.

Zaměstnanci, bývalý zaměstnanci, uchazeči o zaměstnání

Dle účelu zpracování může být: OSSZ, zdravotní pojišťovna, poskytovatel pracovního lékařství, orgán veřejného zdraví, úřad práce, Ministerstvo vnitra ČR, zástupci pro oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, inspektorát práce, zaměstnavatel, který zaměstnance k práci u Předměřická a.s. vyslal nebo dočasně přidělil, plátce důchodu, orgán, který vydal exekuční titul, insolvenční správce, návštěvníci webových stránek Předměřická a.s., orgány činné v trestním řízení, aj.

4) DOBA, PO KTEROU JSOU OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁNY

Údaje jsou zpracovávány po dobu trvání právního vztahu se Subjektem údajů, prodlouženou o dobu nezbytnou se zřetelem k případným kontrolám a k uplatňování práv u obecných soudů.

Údaje jsou v oprávněných případech zpracovány po delší dobu, stanoví-li tak právní předpisy nebo skartační a archivační řád Předměřická a.s., je-li vydán.

5) PŘEDÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO TŘETÍ ZEMĚ NEBO MEZINÁRODNÍ ORGANIZACE

Předměřická a.s. nepředává osobní údaje do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci.

6) POUČENÍ SUBJEKTU O PRÁVECH

Subjekt údajů má právo:

  1. požádat o bezplatný přístup k zpracovávaným osobním údajům;
  2. požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů;
  3. požádat o opravu osobních údajů, a to v případech, kdy osobní údaje budou nepřesné;
  4. požádat o výmaz osobních údajů zpracovaných Předměřická a.s. údajů, pokud již pominuly důvody a účel zpracování,
   nebo pokud Subjekt údajů souhlas odvolá, či podá námitky do zpracování osobních údajů, eventuálně Předměřická a.s. osobní údaje zpracoval v rozporu s právními předpisy
  5. požádat o omezení zpracování svých osobních údajů, nebo přenositelnost údajů;
  6. podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového orgánu, tj. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Předměřická a.s. je oprávněn zpracovat výše uvedené osobní údaje v souladu s právními předpisy bez souhlasu subjektu údajů
jen v případech, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právní povinnosti nebo pro plnění smlouvy, jakož i v případech
oprávněných zájmů Předměřická a.s.

7) POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Předměřická a.s. nejmenuje pověřence pro ochranu osobních údajů.

8) AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVÁNÍ

Předměřická a.s. neužívá prostředky automatizovaného rozhodování, včetně profilování.